Begin Tafrihy.sub.ir Invitation Code -->
تبریک پایان خدمت مقدس سربازی - شیمی و پلیمر

جناب سروان سروش عزیز  با نهایت سرور از اینکه دوره مقدس سربازی  را به پایان رساندی امید وارم  در ادامه زندگی  علمی و عملی خود  هر چه کوشاتر و موفق تر باشی

امید .