Begin Tafrihy.sub.ir Invitation Code -->
اهداف و نگرشها از دکتر عنایت قماشچی - شیمی و پلیمر

علم تعبیری جهانشمول است و آن ابزاری است در راه کشف حقیقت که میتواند باعث سعادتمندی انسان گردد.این نکته که انگیزه زندگی چیست و سعادتمندی را در چه چیز بایست جستجو نمود جای بحث و بررسی داردو ما در این مختصر نمی توانیم به همه این مقوله ها بپردازیم و بلکه علاقمندان را به مطالعه اثاردیگر نویسنده که در این زمینه ها اشاره کافی دارد دعوت می نمائیم.اما در اینجا خیال داریم تا معنای حقیقت را روشن نموده و تعریفی ولو کوتاه و مختصر از آن ارائه :نمائیم.بگمان ما حقیقت کیفیتی است که از سه ویژه گی ذیل برخوردار میباشد

نخست انکه از بند زمان رهاست و ابدی و ازلی و یا بعبارتی جاودانه میباشد.دوم انکه از قید مکان نیز آزاد است و در همه جا بوده و هست و بطور کلی در چهارچوب زمانمکان که خاص هستی های اضدادی است نمی گنجدو بالاخره سوم انکه دگرشدنی و یا تغییر و تطور پذیر نیست و همیشه ثابت و پابرجاست.اتصال با حقیقت باعث خروج از حالت اضدادی و یا بزبانی دیگر بروز جاودانگی میگردد.پیوستن به آن یگانگی با نظم مطلق و یا زیبائی را در بر داردو سبب پیدایش قدرت میگردد.قدرت چیزی جز دریافت حقیقت و دراختیار آوردن انرا تداعی نمیکند.در فلسفه قدرت ما به این نکته اشاره داریم که زایش ان از طریق اگاهی میسر است و این اگاهی چیزی جز وقوف بر حقیقت نیست .فردوسی شاعر بلند آوازه ما قرنها پیش به این نکته اشاره دارد که دانائی سبب توانائی است و این دانائی چیزی جز احاطه و تسلط بر اسرار و راز و رمز حقیقت نیست.اما حقیقت در مورد چه چیز و چه کار و چه راهی را باید جستجو نمود؟ در اینجا باید به مقوله دیگری پرداخت و انهم عشق است.اگر عشق را بمعنای مجموعه مکانیسمهای حاکم بر جهان هستی و نیستی (بزعم ذهنیت اضدادی خود)تعبیر کنیم پس باید عامل و وسیله و ابزار کاری یافت شود که ما را به حقایق عشق اگاه نماید و سیر در گستره آنرا میسر سازد.این ابزار و وسیله همانا علم است.این ابزاری است که خاص و ویژه موجودیتی بنام انسان است چرا که قدرت اندیشیدن و تفکر تنها در آدمی یافت میشود.در جائی دیکر ادعا نمودیم که انسان از سه ویژه گی خردمندی و آزادیخواهی و عدالتجوئی انهم بگونه ای فطری و از پیش تعبیه شده برخوردار است.و در این میانه خصیصه آزادیخواهی آدمی میتواند دارای ابعاد فیزیکی(رهائی جسم)و معنوی(آزادی جان و اندیشه) باشد که در نوع نخست با حیوانات مشترک است.از دیدگاه عدالتجوئی نیز حیوانات بگونه ای فطری دنباله رو عدالتی طبیعی و عشقی - که ما انرا مطابق علم نوین در چهارچوب اکو سیستم هم اکنون درک می کنیم -میباشند .بنابراین همچنانکه ادعا شد علم تنها شایسته و بایسته ادمیزاد است و بدون آن انسانیت وی ( اصل خردمندی)کامل نخواهد بود.پس باید به علم پرداخت و با آن کوره راههای بیابان بی انتهای عشق را در نوردید که اگر جز آن به عامل دیگری دست آزیم لاجرم باعث گمراهی و غفلت ما خواهد بود*.این موسسه نیز از ابتدای :پیدایش برنامه های خود را بر روی دو هدف

ترویج تفکر علمی در مقیاسی داخلی و کمک به پیشرفت دانش بشری و ارتقاء سطح آن در مقیاسی جهانی استوار نموده است و انچه که در این مختصر به آگاهی شما بازدید کننده گرامی میرسد در همین راستا و شرح و بیان شیدائی ما و پیشرفتها و موفقیتهای بدست امده در طی چند سال اخیر است.امید انکه در این لحظه تاریخی و بزرگ که به دیدار ما امده اید با دستی پر از این پایکاه خارج شده و ما را از نظریات و احتما لا راهنمائی های محبت آمیز خود بی نصیب نگذارید.همچنانکه در صفجه بازگشائی این مجله الکترونیکی نیز امده است ما بخاطر دو سویه بودن پیوند ها و شنیدن و انعکاس نظریات اصلاحی شما بخشی را بنام "تبادل اندیشه ها"منظور و برا ی د رج مطالب دریافتی آماده نموده ایم.باشد که .با فشردن دست ما و تلاقی دانش بشری " انسانیت " شکوفا و صلح و خردورزی برهمه جا چیره گردد

عنایت قماشچی

علاقمندان به اینگونه موضوعات میتوانند به سایر اثار نویسنده که در زمینه های مرتبط قلم زده شده و در مجموعه ای پنج جلدی بنام پندارها(*) :بچاپ رسیده است مراجعه نمایند.ما بویژه خواننده گان گرامی را به مطالعه جلد نخست و پنجم این مجموعه با عناوین ذیل دعوت می" :نمائیم

.پندارها(1،بسوی انسانیت ، انتشارات روشنفکران- ساووت هامپتون -انگلستان - 1984میلادی

.پندارها(5 ،سیری در گستره عشق ، انتشارات روشنفکران ، اروپا-،2005میلادی